Giới thiệu

Ngày 18-06-2024

Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1  

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng Phòng

(Phụ trách Phòng)

Kế toán trưởng

Email: dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Kế toán viên

Email: hongntt@tnu.edu.vn

3

CN. Tạ Thị Ngọc Hà

Thủ quỹ

Email: hattn@tnu.edu.vn

4   Lô Thị Quỳnh Nga Kế toán viên TC  

5

CN. Ninh Văn Nỉu

Y tá

Email: niunv@tnu.edu.vn

6

Lê Thị Thu Trang

Trung cấp điều dưỡng

Email: trangltt@tnu.edu.vn

7   CN. Tạ Hữu Vinh Chuyên viên cơ sở vật chất  Email: vinhth@tnu.edu.vn
8   CN. Nguyễn Văn Thành Chuyên viên cơ sở vật chất kiêm thủ kho Quân khí Email: thanhnv@tnu.edu.vn 
9 CN Lê Thị Thơm Chuyên viên cơ sở vật chất kiêm thủ kho Quân trang  
10 CN. Đặng Xuân Sơn Nhân viên điện nước Email: sondx@tnu.edu.vn

Các bài liên quan