Giới thiệu

Ngày 18-07-2023

Ban nữ công

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

Phòng Đào tạo - Quản lý người học

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Ủy viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email: ngannt@tnu.edu.vn

3

ThS. Lê Thị Bích Thảo

Ủy viên

Khoa Giáo viên

Email: thaoltb@tnu.edu.vn

Các bài liên quan