Giới thiệu

Ngày 25-11-2019

Ban nữ công

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

Phòng Đào tạo - Quản lý người học

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Lan Hoa

Ủy viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email: hoanl@tnu.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Ủy viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email: hongntt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan