Giới thiệu

Ngày 18-06-2024

Ban nữ công

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Dương Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Ủy viên

Phòng Hành chính, Tổ chức

Email: ngannt@tnu.edu.vn

3

ThS. Lê Thị Bích Thảo

Ủy viên

Khoa Quân sự

Email: thaoltb@tnu.edu.vn

Các bài liên quan