Giới thiệu

Ngày 25-11-2019

Ban nữ công

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Dương Thị Thanh Mai

Trưởng Ban

Phòng Đào tạo - Quản lý người học

ĐT: 0986.202.201

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

2

Nguyễn Lan Hoa

Ủy viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

ĐT: 0983.758.150

Email: hoanl@tnu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hồng

Ủy viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

ĐT: 0972.597.907

Email: hongntt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan