Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Xóm Nước Hai, Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 6 251 465
Fax: +84 280 6 251 465
Email: gdqp.dhtn@moet.edu.vn

:
:
:
: