Giới thiệu

Ngày 31-12-2021

Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Liên hệ

1

Hà Quang Tiến

Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Email: tienhq@tnu.edu.vn

2

Đinh Văn Long

Phó Bí thư

Đảng ủy

Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Email: longdv@tnu.edu.vn

3

Phạm Hồng Quang

Đảng ủy viên

Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN 

Email: phamhongquang@tnu.edu.vn

4

Lê Đại Lâm

Đảng ủy viên

Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Email: lamld@tnu.edu.vn

5

Trần Hoàng Tinh

Đảng ủy viên

Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu

Email: tinhth@tnu.edu.vn

6

Hoàng Quốc Huy

Đảng ủy viên

Phó Trưởng Khoa Giáo viên

Email: huyhq@tnu.edu.vn

7

Dương Thị Thanh Mai

Đảng ủy viên

Phó Trưởng Phòng ĐT- QLNH

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

Các bài liên quan