Giới thiệu

Ngày 01-10-2021

Công đoàn

Stt Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1

Nguyễn Quang Công Chủ tịch Giảng viên Khoa Giáo viên

ĐT: 0912.623.159

Email: congnq@tnu.edu.vn

2 Dương Thị Thanh Mai Phó chủ tịch Phó Trưởng Phòng Đào tạo – Quản lý người học

ĐT: 0986.202.021

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

3
Hứa Hải Triều Ủy viên Trưởng Khoa Giáo viên

ĐT: 0983.682.559

Email: trieuhh@tnu.edu.vn

4
Trần Hoàng Tinh Ủy viên

Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

ĐT: 0978.114.316

Email: tinhth@tnu.edu.vn

5
Nguyễn Thanh Tú Ủy viên Giảng viên Khoa Giáo viên

ĐT: 0962.931.879

Email: tunt@tnu.edu.vn

6
Mai Quý Thành Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0989.743.712

Email: thanhmq@tnu.edu.vn

7
Nguyễn Thị Nghĩa Ủy viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐT: 0976.179.535

Email: nghia.nt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan