Giới thiệu

Ngày 12-06-2023

Công đoàn

Stt Ảnh Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1

Trần Hoàng Tinh Chủ tịch Trưởng Khoa Quân sự

ĐT: 0978.114.316

Email: tinhth@tnu.edu.vn

2 Dương Thị Thanh Mai Phó chủ tịch Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tương bồi dưỡng

ĐT: 0986.202.021

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

3
Nông La Duy Ủy viên Giảng viên Khoa Quân sự

ĐT: 0973.804.689

Email: duynl@tnu.edu.vn

4
Ứng Trọng Khánh Ủy viên

Phòng Hành chính, Tổ chức

ĐT: 0912.710.777

Email: ungtrongkhanh@tnu.edu.vn

5
Nguyễn Thị Ngân Ủy viên Phòng Hành chính, Tổ chức

ĐT: 0984.087.189

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

6
Nguyễn Duy Phương Ủy viên Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng

ĐT: 0914.967.168

Email: phuongnd@tnu.edu.vn

7
Phạm Xuân Thành Ủy viên Giảng viên Khoa Chính trị

ĐT: 0986.065.096

Email: thanhpx@tnu.edu.vn

Các bài liên quan