Công tác Đảng

Ngày 15-07-2024

Công văn triệu tập đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDQP&AN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

11/05/2020 | 00:00

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDQPAN lần thứ V

04/05/2020 | 00:00

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ V tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kết quả Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

28/02/2020 | 00:00

Xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

01/01/2020 | 00:00

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

07/10/2019 | 00:00

Trang 1/1 <1>