Giới thiệu

Ngày 13-11-2019

Ban Giám đốc

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

GS.TS Phạm Hồng Quang

(Lý lịch khoa học)

Giám đốc

Email: phamhongquang@tnu.edu.vn

2

PGS.TS Hà Quang Tiến

(Lý lịch khoa học)

Phó Giám đốc

Email: tienhq@tnu.edu.vn

3

Đại tá Đinh Văn Long

(Lý lịch khoa học)

Phó Giám đốc

Email: longdv@tnu.edu.vn

Các bài liên quan