Giới thiệu

Ngày 02-07-2024

Phòng Hành chính, Tổ chức

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Nguyễn Hải Dương

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng phòng

(Phụ trách Phòng)

Email: duongnh@tnu.edu.vn

2  

ThS. Ứng Trọng Khánh

(Lý lịch khoa học)

Chuyên viên phụ trách TCBB Email: ungtrongkhanh@tnu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Nghĩa Chuyên viên phụ trách TCCB Email: nghia.nt@tnu.edu.vn

4

ThS. Bùi Thị Thu Hiền

Chuyên viên phụ trách văn thư, lưu trữ

Email: hienbtt@tnu.edu.vn

5

 

ThS. Nguyễn Thị Ngân

Chuyên viên VPCĐ, VPĐTN

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

6

ThS. Trần Thị Bích Hợp

Chuyên viên phụ trách thanh tra, pháp chế

Email: hopttb@tnu.edu.vn

7

Nguyễn Mạnh Hùng

Lái xe

Email: hungnm@tnu.edu.vn

8

Mai Quý Thành

Phụ trách đội Bảo vệ

Email: thanhmq@tnu.edu.vn

9

Nguyễn Hoài Nam

Bảo vệ

 

10

Đỗ Văn Lương

Bảo vệ

 

11   CN. Đào Tùng Dương Chuyên viên Hành chính, tổng hợp  Email: duongdt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan