Giới thiệu

Ngày 13-11-2019

Đoàn thanh niên

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Nguyễn Xuân Trường

Bí thư

Phòng Đào tạo - Quản lý người học

ĐT: 0976.897.522

Email: nxtruong@tnu.edu.vn

2

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư

Khoa Giáo viên

ĐT: 0971.858.822

Email: kiennt@tnu.edu.vn

3

Vũ Văn Xuyên

Ủy viên

Khoa Giáo viên

ĐT: 0367.901.509

Email: xuyennv@tnu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Ngân

Ủy viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

ĐT: 0984.087.189

Email: ngan.nt@tnu.edu.vn

Các bài liên quan