Hành chính - Tổ chức

Ngày 14-07-2024

Công văn về việc phát động thi đua năm học 2023-2024

03/11/2023 | 00:00

Quyết định Công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023

20/07/2023 | 00:00

Quyết định Công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023

20/07/2023 | 00:00

Quyết định phân công công tác Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm

14/05/2023 | 00:00

Quyết định Công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên năm học 2021-2022

26/07/2022 | 00:00

Kế hoạch tổng thể hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung

27/05/2022 | 00:00

Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

22/10/2021 | 00:00

Công văn về việc chấm công đối với cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm

24/09/2021 | 00:00

Công văn số 418/TTGDQPAN về việc giao nhận nhiệm vụ năm học 2021-2022 cho CBVC, NLĐ

20/08/2021 | 00:00

Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2020-2021

20/07/2021 | 00:00

Trang 1/3 <123>