Giới thiệu

Ngày 02-07-2020

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

TS. Trần Hoàng Tinh

(Lý lịch khoa học)

Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu

Email: tinhth@tnu.edu.vn

Các bài liên quan