Giới thiệu

Ngày 28-03-2021

Khoa Giáo viên

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Đại tá Hứa Hải Triều

(Lý lịch khoa học)

Trưởng khoa

ĐT: 0983.682.559

Email: trieuhh@tnu.edu.vn

2

Thượng tá Vũ Quang Kiên

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng khoa

ĐT: 0978.204.396

Email: kienvq@tnu.edu.vn

3

Trung tá Hoàng Quốc Huy

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng khoa

ĐT: 0975.242.003

Email: huyhq@tnu.edu.vn

4

Đại tá Phạm Đức Quỳnh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0975.589.788

Email: quynhpd@tnu.edu.vn

5

Đại tá Nguyễn Quang Công

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0912.623.159

Email: congnq@tnu.edu.vn

6

Trần Văn Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0984.249.990

Email: khanhtv@tnu.edu.vn

7

Hoàng Hữu Hiệu

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01696.828.233

Email: hieuhh@tnu.edu.vn

8

Nguyễn Trung

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0978.152.333

Email: trungn@tnu.edu.vn

9

Thiếu tá Đào Xuân Trường

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0985.708.881

Email: truongdt@tnu.edu.vn

10

Trung tá Nguyễn Thanh Tú

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01654479679

Email: tunt@tnu.edu.vn

11

Nguyễn Huy Hoàng

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01696.931.400

Email: hoangnh@tnu.edu.vn

12

Dương Trường Sinh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0975.242.003

Email: sinhdt@tnu.edu.vn

13

Triệu Văn Quân

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01652.022.296

Email: quan.tv@tnu.edu.vn

14

Vũ Thị Diễm

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01649.536.421

Email: diemvt@tnu.edu.vn

15

Phạm Thị Thu Trà

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01699.613.725

Email: traptt@tnu.edu.vn

16

Vũ Văn Xuyên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01667.901.509

Email: xuyennv@tnu.edu.vn

17

Thiếu tá Mai Thanh Hải

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0974.785.565

Email: haimt@tnu.edu.vn

18

Thượng tá Đinh Văn Tuyển

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 0969.981.286

Email: tuyendv@tnu.edu.vn

19

Nguyễn Trung Kiên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01692993899

Email: kiennt@tnu.edu.vn

20

Nguyễn Xuân Hảo

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

ĐT: 01674.700.692

Email: haonx@tnu.edu.vn

21

ThS. Lê Thị Bích Thảo

Chuyên viên phụ trách VPK

ĐT: 0973.194.773

Email: thaoltb@tnu.edu.vn

Các bài liên quan