Giới thiệu

Ngày 18-06-2024

Khoa Quân sự

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

TS. Trần Hoàng Tinh

(Lý lịch khoa học)

Trưởng khoa

Email: tinhth@tnu.edu.vn

2

Thượng tá Vũ Quang Kiên

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng khoa

Email: kienvq@tnu.edu.vn

3

Đại tá Phạm Đức Quỳnh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: quynhpd@tnu.edu.vn

4

ThS. Trần Văn Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: khanhtv@tnu.edu.vn

5

ThS. Hoàng Hữu Hiệu

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: hieuhh@tnu.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Trung

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: trungn@tnu.edu.vn

7

Trung tá Đào Xuân Trường

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: truongdt@tnu.edu.vn

8

ThS. Nông La Duy

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: duynl@tnu.edu.vn

9

ThS. Nguyễn Trung Kiên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: kiennt@tnu.edu.vn

10

ThS. Bùi Duy Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên Email: khanhbd@tnu.edu.vn
11
CN. Nguyễn Thị Trang Trợ giảng Email: trangnt@tnu.edu.vn
12 ThS. Lê Thị Bích Thảo Chuyên viên phụ trách VPK Email: thaoltb@tnu.edu.vn

Các bài liên quan