Giới thiệu

Ngày 01-08-2023

Khoa Giáo viên

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

TS. Trần Hoàng Tinh

(Lý lịch khoa học)

Trưởng khoa

Email: tinhth@tnu.edu.vn

2

Thượng tá Hoàng Quốc Huy

(Lý lịch khoa học)

Phó Trưởng khoa

 

Email: huyhq@tnu.edu.vn

3

Thượng tá Vũ Quang Kiên

(Lý lịch khoa học)

Phó trưởng khoa

Email: kienvq@tnu.edu.vn

4

Đại tá Phạm Đức Quỳnh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: quynhpd@tnu.edu.vn

5

Đại tá Nguyễn Quang Công

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: congnq@tnu.edu.vn

6

ThS. Trần Văn Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: khanhtv@tnu.edu.vn

7

ThS. Hoàng Hữu Hiệu

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: hieuhh@tnu.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Trung

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: trungn@tnu.edu.vn

9

Trung tá Đào Xuân Trường

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: truongdt@tnu.edu.vn

10

Trung tá Nguyễn Thanh Tú

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: tunt@tnu.edu.vn

11

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: hoangnh@tnu.edu.vn

12

ThS. Dương Trường Sinh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: sinhdt@tnu.edu.vn

13

 

Thiếu tá Phạm Xuân Thành

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: thanhpx@tnu.edu.vn

14

ThS. Nông La Duy

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: duynl@tnu.edu.vn

15

ThS. Phạm Thị Thu Trà

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: traptt@tnu.edu.vn

16

ThS. Vũ Văn Xuyên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: xuyennv@tnu.edu.vn

17

Thiếu tá Mai Thanh Hải

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: haimt@tnu.edu.vn

18

Thượng tá Đinh Văn Tuyển

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: tuyendv@tnu.edu.vn

19

ThS. Nguyễn Trung Kiên

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: kiennt@tnu.edu.vn

20

ThS. Nguyễn Xuân Hảo

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên

Email: haonx@tnu.edu.vn

21

ThS. Bùi Duy Khánh

(Lý lịch khoa học)

Giảng viên Email: khanhbd@tnu.edu.vn

22

 

CN. Nguyễn Ngọc Như Du 

Trợ giảng

Email: dunnh@tnu.edu.vn

23   CN. Nguyễn Thị Trang Trợ giảng Email: trangnt@tnu.edu.vn
24 ThS. Lê Thị Bích Thảo Chuyên viên phụ trách VPK Email: thaoltb@tnu.edu.vn

Các bài liên quan