Giới thiệu

Ngày 01-07-2024

Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Liên hệ

1

Hoàng Văn Hùng

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Email: hoangvanhung@tnu.edu.vn

2

 Lê Đại Lâm  Đảng ủy viên Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN ĐHTN

Email: lamld@tnu.edu.vn

3

Trần Hoàng Tinh

Đảng ủy viên

Trưởng Khoa Quân sự

Email: tinhth@tnu.edu.vn

4

Hoàng Quốc Huy

Đảng ủy viên

Phó Trưởng Khoa Chính trị

Email: huyhq@tnu.edu.vn

5

Dương Thị Thanh Mai

Đảng ủy viên

Phó Trưởng Phòng ĐT, QLSV, ĐTBD

Email: thanhmai@tnu.edu.vn

Các bài liên quan