Biểu 02-ĐHTN Công khai sơ lược lí lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2019-2020

                ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
              TRUNG TÂM GIÁO DỤC
           QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 Biểu mẫu 02-ĐHTN

(Kèm theo công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

STT

Họ và tên

Năm sinh

Lý lịch khoa học

Ghi chú

I

Khối ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh 

1

Đại tá Hứa Hải Triều

28/01/1965

Tệp đính kèm

 

2

Đại tá Đinh Văn Long

05/6/1970

Tệp đính kèm

 

3

Đại tá Phạm Đức Quỳnh

26/11/1967

Tệp đính kèm

 

4

Đại tá Nguyễn Quang Công

18/8/1969

Tệp đính kèm

 

5

Thượng tá Lê Đại Lâm

29/5/1971

Tệp đính kèm

 

6

Thượng tá Đinh Văn Tuyển

01/01/1972

Tệp đính kèm

 

7

Trung tá Vũ Quang Kiên

19/5/1975

Tệp đính kèm

 

8

Trung tá Hoàng Quốc Huy

07/5/1976

Tệp đính kèm

 

9

Trung tá Bế Ích Trường

08/01/1974

Tệp đính kèm

 

10

Trung tá Nguyễn Thanh Tú

26/7/1979

Tệp đính kèm

 

11

Thiếu tá Đào Xuân Trường

05/7/1984

Tệp đính kèm

 

12

Thiếu tá Mai Thanh Hải

27/02/1980

Tệp đính kèm

 

13

Thiếu tá Trần Văn Sơn

04/02/1984

Tệp đính kèm

 

14

Thiếu tá Vũ Bá Anh

01/01/1977

Tệp đính kèm

 

15

TS. Trần Hoàng Tinh

13/9/1976

Tệp đính kèm

 

16

ThS. Nguyễn Hải Dương

01/3/1986

Tệp đính kèm

 

17

ThS. Trần Văn Khánh

24/9/1990

Tệp đính kèm

 

18

ThS. Hoàng Hữu Hiệu

07/4/1989

Tệp đính kèm

 

19

ThS. Nguyễn Trung

07/6/1989

Tệp đính kèm

 

20

ThS. Phạm Thị Thu Trà

07/12/1990

Tệp đính kèm

 

21

ThS. Nguyễn Trung Kiên

06/3/1988

Tệp đính kèm

 

22

ThS. Phạm Văn Tuân

22/9/1988

Tệp đính kèm

 

23

ThS. Nông La Duy

22/3/1987

Tệp đính kèm

 

24

Bùi Duy Khánh

29/10/1993

Tệp đính kèm

 

25

Nguyễn Huy Hoàng

28/10/1988

Tệp đính kèm

 

26

Dương Trường Sinh

19/02/1986

Tệp đính kèm

 

27

Triệu Văn Quân

09/4/1987

Tệp đính kèm

 

28

Vũ Thị Diễm

14/7/1993

Tệp đính kèm

 

29

Vũ Văn Xuyên

18/11/1993

Tệp đính kèm

 

30

Nguyễn Xuân Hảo

06/4/1990

Tệp đính kèm

 

              

                                                                    Thái Nguyên, ngày 22 tháng 6 năm 2020
                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                              (đã ký) 
 
                                                                PGS.TS. Hà Quang Tiến

Các bài liên quan