Lịch công tác

Ngày 21-03-2022

Lịch công tác tuần từ 21/3 đến 27/3/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

21/03/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

22/03/2022

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

23/03/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

BGĐ; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Chuyên viên Tổ chức cán bộ

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

09h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Theo Quyết định số 11/QĐ-TTGDQPAN ngày 12/1/2022

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

24/03/2022

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

25/03/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp thông qua dự thảo các văn bản:

- Đề án phát triển đội ngũ Cán bộ, Giảng viên giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch tổng thể Hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm.

BGĐ; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng;

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

26/03/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

27/03/2022

 

 

 

 

 

Các bài liên quan