Lịch công tác

Ngày 28-05-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

29/05/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên CN2-TT1 (Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ BA

30/05/2023

07h00’

Hội trường

Trung tâm số

ĐHTN

Đại hội Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028

TS Trần Hoàng Tinh

Công Đoàn ĐHTN

VPCĐ

13h30’

Khu vực ngoại khóa 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên CN2-TT1 (Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

14h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp Ban tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023

Theo QĐ số365/QĐ-TTGDQPAN  ngày 27/4/2023

Trưởng Ban tổ chức

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ TƯ

31/05/2023

08h30’

Phòng họp tầng 3

Họp hội đồng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Theo Quyết định số 191/QĐ TTGDQQPAN ngày 28 tháng 3 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên CN2-TT1 (Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

14h00’

Phòng họp 01

ĐHTN

Hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình, phối hợp hoạt động về an ninh trật tự cho người học và công tác quản lý người học ở nội, ngoại trú trong toàn Đại học

Đại tá Đinh Văn Long

Thượng tá Bế Ích Trường

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

01/06/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Ban tổ chức chương trình “Chúng em học làm chiến sĩ” năm 2023

Theo Quyết định số 366/QĐ-TTGDQPAN ngày 27/4/2023

Trưởng BTC

Trung tâm

ĐTNNC

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH Đảng bộ rà soát,  bổ sung quy hoạch  cán bộ lãnh đạo quản lý  cấp Trung tâm

BCH Đảng bộ

Bí thư Đảng ủy

VP ĐU

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên CN2-TT1 (Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

15h00’

Phòng họp tầng 3

Làm việc với công ty TNHH Nam Sánh Hà Nội

PGĐ Đại tá Đinh Văn Long; Trưởng, phó phòng KH-TH; Trưởng, phó phòng phụ trách công tác HSSV phòng ĐT-QLNH; Kế toán trưởng.

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

02/06/2023

08h00

Phòng họp tầng 3

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm GDQPAN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại diện BTV CĐ ĐHTN; Đ/c Hà Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy Trung tâm; BCH Công đoàn

Đ/c Trần Hoàng Tinh - Triệu tập viên BCH CĐ

VPCĐ

 

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên CN2-TT1 (Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ BẢY

03/06/2023

07h30’

Hội trường A

Phối hợp tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID)

Phó Giám đốc Đại tá Đinh Văn Long; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa; Đ/c Đào Tùng Dương; Sinh viên CN2, TT1 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Công an Tỉnh

Thái Nguyên

 

Phòng

KH-TH

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên CN2-TT1 (Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

CHỦ NHẬT

04/06/2053

07h30’

Trung tâm GDQPAN

Tổ chức chương trình chúng em học làm chiến sỹ năm 2023

Theo Kế hoạch

Giám đốc

Trung tâm

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan