Đề tài NCKH các cấp

Ngày 24-09-2020

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Mã số: ĐH 2018-TN10-01

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Hải Dương

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 442/QĐ-TTGDQPAN ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 15h00, thứ 3, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp tầng 3 - Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh- Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, học viên cao học và người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan