Trường ĐH Khoa học

Ngày 03-12-2020

Kết quả học tập môn học GDQPAN K17 (K29-KH1)

K14, 7 ghép

K17 Báo chí

K17 CNKT Hóa học

K17 Công nghệ sinh học

K17 Công tác xã hội

K17 Du lịch

K17 Khoa học quản lý

K17 Luật A

K17 Luật B

K17 Ngôn ngữ Anh A

K17 Ngôn ngữ Anh B

K17 Quản lý tài nguyên và môi trường

K17 QTDVDL&LD A

K17 QTDVDL&LH B

Danh sách không học K29-KH1

Danh sách không đạt K29-KH1

K14, 7 ghép

K17 Báo chí

K17 CNKT Hóa học

K17 Công nghệ sinh học

K17 Công tác xã hội

K17 Du lịch

K17 Khoa học quản lý

K17 Luật A

K17 Luật B

K17 Ngôn ngữ Anh A

K17 Ngôn ngữ Anh B

K17 Quản lý tài nguyên và môi trường

K17 QTDVDL&LD A

K17 QTDVDL&LH B

Danh sách không học K29-KH1

Danh sách không đạt K29-KH1

Các bài liên quan