Một số hình ảnh ngày học thứ 4 của chiến sỹ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sỹ" năm 2020

Trung đội 1

Trung đội 2

Trung đội 3

Trung đội 4

Các bài liên quan