Đề tài NCKH các cấp

Ngày 14-12-2020

Thông báo nghiệm thu cấp đại học đề tài KH&CN cấp Đại học của ThS. Nguyễn Hải Dương

Tên đề tài: “Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh Tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên”

Mã số: ĐH2018-TN10-01

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hải Dương

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2555/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu:08h00; Thứ 7 ngày 19 tháng 12 năm 2020

Địa điểm nghiệm thu:Phòng họp tầng 3 - Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh- Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời cán bộ giảng viên thuộc các Phòng, Khoa được biết và đến dự.

Các bài liên quan