Lịch công tác

Ngày 11-01-2021

Lịch công tác tuần từ 11/01 đến 17/01/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

11/01/2021

07h00

Sân vận động Trung tâm

Lễ Chào cờ

Toàn thể CBVC và NLĐ Trung tâm

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

 KH-TH

THỨ BA

12/01/2021

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

13/01/2021

 

.

 

 

 

THỨ NĂM

14/01/2021

Giảng đường

Tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên K29- QT1, PH1,CĐCN1

Theo kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

14h00

Phòng họp 1, tầng 5 ĐHTN

Tham gia Hội nghị Ban chấp hành Đoàn thanh niên - Hội sinh viên ĐHTN mở rộng

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn

Đoàn ĐHTN

VP Đoàn TN

THỨ SÁU

15/01/2021

15h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Theo triệu tập

Đảng ủy ĐHTN

VP Đảng

THỨ BẢY

16/01/2021

07h00

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên  K29-QT1, PH1, CĐCN1

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

CHỦ NHẬT

17/01/2021

 

 

 

 

 

Các bài liên quan