Lịch công tác

Ngày 15-02-2021

Lịch công tác tuần từ 15/02 đến 21/02/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

15/02/2021


THỨ BA

16/02/2021


THỨ TƯ

17/02/2021

 

THỨ NĂM

18/02/2021

14h00

Phòng họp tầng 3

Họp triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến năm học 2020-2021.

BGĐ, trưởng các đơn vị: Phòng KH-TH, Phòng ĐT-QLNH, Khoa Giáo viên.

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ SÁU

19/02/2021


THỨ BẢY

20/02/2021


CHỦ NHẬT

21/02/2021


Các bài liên quan