Đề tài NCKH các cấp

Ngày 17-07-2023

Thông báo đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ

Tên đề tài: ““Nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục quốc phòng và an ninh ở các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn mới

Mã số: B2021-TNA-13  - Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Hoàng Tinh 

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2735/QĐ-ĐHTN ngày 21 tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 08h00; Thứ 7 ngày 22 tháng 7 năm 2023

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp tầng 3 – Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh- Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời cán bộ giảng viên thuộc các Phòng, Khoa được biết và đến dự.

Các bài liên quan