Lịch công tác

Ngày 17-04-2022

Lịch công tác tuần từ 18/4 đến 24/4/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

18/04/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

19/04/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K30 - CN2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

PGS.TS Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

07h00’

Thao trường, Giảng đường

Tổ chức thi kết thúc các học phần môn học GDQPAN kỳ học lại, thi lại năm 2020-2021

Theo Kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

ĐTQLNH

THỨ TƯ

20/04/2022

07h00’

20,21/04/2022

Thao trường, Giảng đường

Tổ chức thi kết thúc các học phần môn học GDQPAN khóa K30-CN2

 

Theo Kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

ĐTQLNH

THỨ NĂM

21/04/2022

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

22/04/2022

14h00’

Trung tâm GDQPAN

ĐHQGTPHCM

Hội nghị liên kết giáo dục Quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023.

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

BTC Hội nghị

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

23/04/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K29TC1+K30KT2 (Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật, Trường CĐ Kinh tế Tài chính)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

PGS.TS Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

CHỦ NHẬT

24/04/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K29TC1+K30KT2 (Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật, Trường CĐ Kinh tế Tài chính)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan