Lịch công tác

Ngày 22-02-2021

Lịch công tác tuần từ 22/02 đến 28/02/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

22/02/2021


THỨ BA

23/02/2021


THỨ TƯ

24/02/2021

 

THỨ NĂM

25/02/2021

07h30

Giảng đường

Thử nghiệm dạy học trực tuyến môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Toàn thể cán bộ, viên chức người lao động Trung tâm

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Khoa

Giáo viên

09h30

Phòng họp tầng 3

Hội nghị quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028

Ban Giám đốc;

Trưởng, phó các đơn vị; Chủ tịch công đoàn;

Bí thư Đoàn TN

Ban Giám đốc

Phòng

 KH-TH

THỨ SÁU

26/02/2021


THỨ BẢY

27/02/2021


CHỦ NHẬT

28/02/2021


Các bài liên quan