Tin an ninh, quốc phòng

Ngày 11-08-2022

Nâng cao chất lượng rèn luyện sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

04/12/2019 | 00:00

Hiện nay, đa số các trung tâm GDQPAN được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng nên đã có các điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học GDQPAN. Tổ chức tốt việc tiếp nhận và dạy học, bố trí nơi ăn, ở, bãi tập chu đáo trong suốt quá trình tổ chức học tập tại trung tâm.

Tạo hứng thú trong giáo dục quốc phòng và an ninh

24/06/2018 | 00:00

QĐND – Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, các trung tâm GDQPAN cả nước đã có nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá, đổi mới nội dung, chương trình GDQPAN gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

Đổi mới giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

03/04/2018 | 00:00

Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đào tạo, tuyển dụng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh – những vấn đề đặt ra

20/03/2018 | 00:00

Tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

30/10/2017 | 00:00

QĐND - Thời gian qua, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong cả nước đã phát huy tốt vai trò, chức năng, góp phần giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị kiến thức cơ bản về QPAN và những kỹ năng quân sự cần thiết để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trang 1/1 <1>