Lịch công tác

Ngày 17-07-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

17/7/2023

07h00’

Tầng 7, Nhà điều hành

QK1

Làm việc với Cục Chính trị

Phó Giám đốc Đại tá Đinh Văn Long; Trưởng phòng KH-TH Thượng tá Lê Đại Lâm

Cục Chính trị

Phòng

KH-TH

THỨ BA

18/7/2023

14h00’

Khu vực dã ngoại

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K31 CN3,TT2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

19/7/2023

14h00’

Khu vực dã ngoại 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K31 CN3,TT2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ NĂM

20/7/2023

08h00’

Phòng họp tâng 3

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức Trung tâm

Theo QĐ số 606/QĐ-TTGDQPAN ngày 14/7/2023

Tổ trưởng

Phòng

KH-TH

14h00’

Khu vực dã ngoại 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K31 CN3,TT2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ SÁU

21/7/2023

14h00’

Khu vực dã ngoại

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K31 CN3,TT2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ BẢY

22/7/2023

07h00’

Khu vực dã ngoại

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K31 CN3,TT2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

08h00’

Phòng họp tầng 3

Đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ

Theo Quyết định số 2735/QĐ-ĐHTN ngày 21/6/2023

Chủ tịch Hội đồng

Khoa GV

CHỦ NHẬT

23/7/2023

14h00’

Khu vực dã ngoại

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K31 CN3,TT2 (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan