Lịch công tác

Ngày 25-10-2020

Lịch công tác tuần từ 26/10 đến 01/11/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

26/10/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Hội nghị sơ kết công tác Biệt phái sĩ quan 02 năm (2018-2020)

Ban Giám đốc; Cán bộ sĩ quan biệt phái

Ban Giám đốc

Phòng

KH-TH

THỨ BA

27/10/2020

07h30

Hội trường lớn

Trường ĐHKTCN

Tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021của sinh viên Lào khu vực phía Bắc

Phó Giám đốc;

Trưởng phòng ĐT-QLNH

Phó Giám đốc ĐHTN

Phòng

KH-TH

16h00

Phòng họp tầng 3

Trao Quyết định nghỉ hưu cho người lao động

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Phụ trách bộ phận bảo vệ, Y tế

Ban Giám đốc

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

28/10/2020

08h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham gia Hội nghị đại biểu viên chức Đại học Thái Nguyên

Theo triệu tập

Chủ tịch Hội đồng ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

29/10/2020

14h00

Phòng họp tầng 3

Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo kế hoạch

Ban Giám đốc

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ SÁU

30/10/2020

8h00-17h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo kế hoạch

Ban Giám đốc

Phòng ĐT-QLNH

08h00

Phòng họp tầng 3

Kiểm tra thực hiện quy chế Công khai và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Ban Giám đốc; thủ trưởng các đơn vị

Ban Giám đốc

Phòng

KH-TH

08h00-11h00

Quân khu 1

Tham dự Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoan 2018-2020

Cán bộ là sĩ quan biệt phái

Cục Chính trị Quân khu 1

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

31/10/2020

31/10-01/11/2020

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-KH1, NN1

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

CHỦ NHẬT

01/11/2020

Các bài liên quan