Lịch công tác

Ngày 16-05-2022

Lịch công tác tuần từ 16/5 đến 22/5/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

16/5/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

17/5/2022

09h00’

Phòng họp tầng 3

 

Họp chuẩn bị cho kiểm tra năm học theo Quyết định số 417/QĐ-ĐHTN, ngày 08/4/2022 của Giám đốc ĐHTN.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng ĐT-QLNH, Phòng KH-TH, Khoa GV; Kế toán trưởng; Thanh tra Pháp chế; cá nhân đảm nhiệm chuyên môn liên quan.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

16h00’

Trung tâm

 

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội và giao lưu thể thao với ĐTN, HSV Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Đoàn Thanh niên Trung tâm; CLB Bóng đá, Cầu lông Trung tâm.

Bí thư Đoàn TN

VP

ĐTN

THỨ TƯ

18/5/2022

08h00’

Phòng họp số 1

ĐHTN

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị.

Bí thư ĐU Trung tâm

Bí thư ĐU ĐHTN

VPĐU

08h00’

Ngày 18-19/5/2022

Phòng họp tầng 3 

Kiểm tra năm học 2021 – 2022.

- ĐHTN: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 417/QĐ-ĐHTN ngày 08/4/2022 của Giám đốc ĐHTN.

- Trung tâm: BGĐ, Trưởng các Phòng/Khoa, Kế toán trưởng.

Trưởng Đoàn kiểm tra

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

19/5/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp rà soát, bổ sung quy hoạch đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và đối với lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2018-2023, 2023-2028.

BCH Đảng bộ Trung tâm.

Bí thư ĐU

Trung tâm

VPĐU

10h00’

Phòng họp tầng 3

Báo cáo Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Trung tâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025.

BCH Đảng bộ  Trung tâm, BCH Đoàn Trung tâm.

Bí thư Đảng bộ

Trung tâm

PV ĐTN Trung tâm

THỨ SÁU

20/5/2022

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp thống nhất Kế hoạch chuẩn bị tổ chức 30 năm ngày thành lập Trung tâm.

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Trung tâm, Phó Trưởng phòng KH-TH.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

21/5/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

22/5/2022

 

 

 

 

 

Các bài liên quan