Lịch công tác

Ngày 23-11-2020

Lịch công tác tuần từ 23/11 đến 29/11/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

23/11/2020

07h30 

Tầng 2 Hội trường

Lễ Khai giảng khóa học GDQP&AN cho sinh viên K29-YD2

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá ĐinhVăn Long

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ BA

24/11/2020

07h30

Trung tâm học liệu và CNTT

Tham gia Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Aus4skills

Ban Giám đốc

Phó Giám đốc

Đại học Thái Nguyên

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

25/11/2020


THỨ NĂM

26/11/2020


THỨ SÁU

27/11/2020


THỨ BẢY

28/11/2020


CHỦ NHẬT

29/11/2020


Các bài liên quan