Lịch công tác

Ngày 30-11-2020

Lịch công tác tuần từ 30/11 đến 06/12/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

30/11/2020

 

 

 

 

 

THỨ BA

01/12/2020

14h00

Phòng họp tầng 3

Họp hội đồng xét hết thời gian thử việc và ký tiếp hợp đồng lao động cho các lao động hợp đồng hết hạn quý I/2021

Theo Quyết định số 145/QĐ-TTGDQPAN ngày 22/4/2020

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

 KH-TH

THỨ TƯ

02/12/2020

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

03/12/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 12/2020.

BCH Đảng bộ Trung tâm

Bí thư

Phạm Hồng Quang

VP

Đảng ủy

09h00

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác Tháng  12/2020.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Phụ trách bộ phận bảo vệ, Y tế.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

 KH-TH

THỨ SÁU

04/12/2020

09h30

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Công đoàn tháng 12/2020.

BCH Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

VP

Công đoàn

07h00

(04/12-06/12/2020)

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-YD2

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

THỨ BẢY

05/12/2020

Giảng đường

(05-06/12/2020)

Tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên K29- KT1 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Theo kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

CHỦ NHẬT

06/12/2020

 

 

 

 

 

Các bài liên quan