Lịch công tác

Ngày 20-06-2022

Lịch công tác tuần từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

20/6/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

21/6/2022

08h00’

Phòng họp 1

ĐHTN

Hội nghị tập huấn về công tác quy hoạch

PGS. TS Hà Quang Tiến

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

22/6/2022

09h00’

Phòng họp tầng 3

Thông qua dự thảo kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm của các Tiểu ban

Ban tổ chức; Trưởng, phó các tiểu ban

Trưởng ban tổ chức

Phòng

KH-TH

15h00’

Phòng họp tầng 3 

Thống nhất nội dung, thời gian miễn giảm tiền thuê nhà ăn sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban Giám đốc, Trưởng phòng KH-TH, trưởng phòng ĐTQLNH, Kế toán trưởng, Đại diện nhà ăn sinh viên

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

23/6/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp bình xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2021-2022

Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch

Công đoàn

VP

Công đoàn

09h00’

 phòng họp tầng 3

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2021

Chủ tịch, Phó chủ tịch, tổ trưởng, thư ký Hội đồng  Theo Quyết định số 559/QĐ-TTGDQPAN ngày 28/12/2021

Phó Giám đốc

 Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

13h30’

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư  cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Bộ

- TS Đỗ Thị Hồng Hạnh

- ThS Nông Tuấn Vinh

-  Nguyễn Mạnh Hùng

Cục trưởng

Cục cơ sở vật chất

- Bộ GD&ĐT

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

24/6/2022

08h00’

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư  cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Bộ

-  TS Đỗ Thị Hồng Hạnh

-  ThS Nông Tuấn Vinh

-  Nguyễn Mạnh Hùng

Cục trưởng

Cục cơ sở vật chất

- Bộ GD&ĐT

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

25/6/2022

07h00’

TTGDQPAN

Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Ban tổ chức, cán bộ quản lý, giảng viên, trợ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Phó Giảm đốc

Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

CHỦ NHẬT

26/6/2022

07h00’

TTGDQPAN

Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Ban tổ chức, cán bộ quản lý, giảng viên, trợ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Phó Giảm đốc

Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

Các bài liên quan