Lịch công tác

Ngày 27-06-2022

Lịch công tác tuần từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

27/6/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

28/6/2022

15h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022

Theo quyết định số 290 ngày 03/6/2022, Chuyên viên đảm nhiệm công tác tổ chức cán bộ

Chủ tịch hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

29/6/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3 

 

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII;  Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, việc lãnh đạo triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn kiểm tra của ĐU ĐHTN; BCH Đảng bộ TT, cán bộ làm công tác đảng, lãnh đạo các đơn vị liên quan

Đảng ủy

ĐHTN

VP ĐU

THỨ NĂM

30/6/2022

15h00’

 phòng họp tầng 3

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2021

Chủ tịch, Phó chủ tịch, tổ trưởng, thư ký Hội đồng  Theo Quyết định số 559/QĐ-TTGDQPAN ngày 28/12/2021

Chủ tịch hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

01/6/2022

15h00’

Phòng họp tầng 3 

Thống nhất nội dung, thời gian miễn giảm tiền thuê nhà ăn sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban Giám đốc, Trưởng phòng KH-TH, trưởng phòng ĐTQLNH, Kế toán trưởng, Đại diện nhà ăn sinh viên

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

02/6/2022

07h00’

Khu vực

 ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K30 KH1, TT5, CN3 (Trường ĐHKH, ĐH CNTT, ĐHKTCN)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

CHỦ NHẬT

03/6/2022

07h00’

Khu vực

 ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K30 KH1, TT5, CN3 (Trường ĐHKH, ĐH CNTT, ĐHKTCN)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan